Många tror att vi tillber en annan Gud än kristna och judar, vilket kan bero på att vi ofta benämner Gud som Allah. Detta är dock inte korrekt då Allah helt enkelt är det arabiska ordet för den Ende Guden, som skapat människan och detta universum. Låt det stå utom allt tvivel att vi ber till samma Gud som Noak, Abraham, Moses, David och Jesus (må Guds frid vara över dem alla).

Vad som dock är sant är att judar, kristna och muslimer har olika uppfattningar om Gud den Allsmäktige. Muslimer ställer sig tillsammans med judar emot tanken om treenigheten och Gud som människa. För som vi har sagt tidigare, det finns bara en sann Gud. Judendom, kristendom och islam menar sig alla vara abrahamitiska och monoteistiska religioner. Islam lär dock att andra religioner, på ett eller annat sätt, har förvrängt den rena tron på en allsmäktig Gud genom att ha utsatt Hans sanna läror för mänsklig påverkan.

Islam kallar människan till att återvända till den Ende Sanne Guden och enbart tillbe och lyda Honom. Islam lär att människan skall närma sig Gud utan några mellanhänder. Detta för att den Allvetande Guden är i fullständig kontroll över allt som existerar och för att Han kan skänka Sin nåd och barmhärtighet till vem Han vill. Av denna anledning behövs inga medlare mellan Skaparen och skapelsen.

Ser vi till det arabiska språket använder alla religioner ordet Allah för Gud. I en arabisk översättning av Bibeln finner vi ”Allah” där vi i en svensk motsvarighet hade funnit ”Gud”. Följaktligen är Allah inte bara den Gud som muslimer dyrkar utan också den Gud som dyrkas inom alla monoteistiska religioner.

Tanken att Allah skiljer sig från Gud är inte logisk då man på samma sätt skulle kunna säga att fransmän dyrkar en annan Gud för att de använder ordet Dieu, att spanjorer dyrkar en annan Gud för att de använder ordet Dios eller att judar dyrkar en annan Gud för att de använder order Yahweh.

Koranen uppenbarades på arabiska och följaktligen använder vi ordet Allah för Gud även när vi talar andra språk. En mer exakt översättning till svenska är ”den ende Guden” eller ”den ende sanne Guden”.

Vad islam främst lägger vikt vid är att ställa till rätta människans syn på Gud. Vad vi i slutändan kommer att hållas ansvariga för är inte om vi föredrog ordet Allah eller Gud, utan hur vi trodde på Honom. Den sanna tron på Gud kan vi endast lära oss genom Hans uppenbarelse. Den sista uppenbarelsen som Gud, eller Allah har sänt, är Koranen.

Källor:
al-Jumah, Discover Islam. www.islamhouse.com.