Hur religionen avvisats Blog Post

en skep­tiskt lagde kan ifrå­gasät­ta giltigheten i reli­gion och undra var­för de svar som reli­gio­nen ger före­fall­er otill­fredsstäl­lande. Var­för finns det så mån­ga dispyter religiösa…